Standardbetingelser

Standardbetingelser for rådgivningsydelser fra

TEYTAUD Rådgivende Ingeniører A/S.                                                                                                            

 1. Al rådgivning fra TEYTAUD ydes i henhold til ABR89, idet nedennævnte supplerende betingelser 2 – 6 i prioriteret rækkefølge gælder forud for ABR 89. ABR89 kan ses på Internettet på adressen:
 2. www.frinet.dk/media(77,1030)/ABR_89_-_Almindelige_Bestemmelser_for_teknisk_Raadgivning_og_bistand.pdf
 1. Al rådgivning fra TEYTAUD leveres fra firmaets adresse C. F. Richs Vej 107A, 2000 Frbg.
 1. Al rådgivning fra TEYTAUD honoreres - med mindre andet aftales specifikt i en rådgivningsaftale - på basis af forbrugte ressourcer:
  1. Honorarpriser pr. time reguleres 1 gang årligt pr. 1. april på basis af lønreguleringer hos TEYTAUD.    
  2. Øvrigt ressourceforbrug afregnes med gældende listepriser fra leverandører, (eksempelvis reproduktionsanstalters listepriser vedr. tegningsplot- og papirtryk).
  3. Kørsel afregnes med statens gældende takster (pr. 01.01.2008  3,47 kr./ km)
  4. Udgifter til anden transport, broafgifter m.v. afregnes direkte med afholdt udlæg.
  5. TEYTAUD er berettiget til at begære àconto honorar og dækning af afholdte udlæg m.v. månedligt bagud pr. hver den 1. i en kalendermåned.  
  6. Betalingsbetingelser er netto kontant med forfaldsdato 8 kalenderdage efter fakturadato, med mindre andet specifikt er aftalt i rådgiveraftalen.
  7. Ved betaling efter forfaldsdag jf. ovenstående, er TEYTAUD berettiget til yderligere at begære renter fra fakturadato til endelig betaling med en rente på aktuelt 0,9% pr. 30 dage. 
  8. Ved fremsendelse af rykker er TEYTAUD tillige berettiget til yderligere, at begære rykkergebyrer på kr. 250,00 ved 1. rykker og kr. 300,00 ved en eventuel 2. og 3. rykker.

 

 1. Såfremt der er aftalt fast pris for specifikke rådgivningsydelser i henhold til rådgivningsaftalen, er TEYTAUD berettiget til at begære regulering af den del af den aftalte  faste pris, der vedrører arbejde udført senere end 12 mdr. fra aftalens indgåelse, dog aldrig senere end ydelsernes opstart. Regulering sker da ved indeksering i henhold til byggeomkostningsindeks for boliger. Eventuel hel eller delvis udskydning eller standsning af rådgivningsydelser reguleres i henhold til ABR89 kap. 7.

 

 1. Al rådgivning fra TEYTAUD leveres med ansvar begrænset til forsikringsdækningen i henhold til TEYTAUD´s løbende ansvarsforsikring jf. police nr. 607 4.538.714.563 hos Tryg (med maks. dækning kr. 12,5 mio. ved personskade og kr. 2,5 mio. ved ting- eller formueskade).
  1. Ved rådgivningsydelser med honorar under kr. 100.000 + moms begrænses ting- og formueskade dog yderligere til maks.  1 x modtaget honorar.
  2. Ved rådgivningsydelser med honorar over kr. 100.000 + moms og under kr. 300.000 + moms begrænses ting- og formueskade dog yderligere til maks. 1,5 x modtaget honorar.
  3. Klienten kan dog - uagtet 5.a & 5.b - mod dækning af alle ekstraomkostninger hos TEYTAUD og forinden igangsætning efter nærmere tilbud, tilbydes en specifik projektansvarsforsikring med dækningssum for ting- og personskade efter klientens valg, med selvrisiko til Teytaud på 10% af aftalt honorar + moms, dog maks. kr. 50.000,-.

 

      6.   Ved tilbud fra TEYTAUD gælder tillige Danske Ark og FRI´s standardforbehold  af juni 2007. Standardforbehold kan ses på internetadressen http://www.frinet.dk/Standardforbehold